Δημοσιεύσεις

Το έργο και οι δράσεις του προβάλλονται σε φορείς, σχολεία και στο ευρύ κοινό μέσα από τη διανομή ενημερωτικού υλικού, τη δημοσιοποίηση άρθρων στον τοπικό τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα, την ιστοσελίδα του έργου, τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και τις Επιστημονικές δημοσιεύσεις.